Je eigen drank, je eigen smaak, een uniek geschenk
Belangrijke klanteninformatie

Privacybeleid

PRIVACY POLICY

Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor ons. Daarom beschrijven we in deze privacyverklaring welke informatie we van u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverzameling die wij doen via onze website.  Voor andere gegevensverwerkingen is er mogelijk een specifieke privacyverklaring van toepassing.  Door uw gegevens in te geven op onze website, bevestigt u dat u deze privacyverklaring en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen, hebt gelezen en begrijpt.

1. Wie zijn wij? 

Sterkstokers bv, met maatschappelijke zetel te Theo Coertjenslaan 10, 2960 Brecht en ingeschreven in het RPR Antwerpen onder het nummer 0822.495.463  (hierna Sterkstokers, ‘wij’ of ‘we’), is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens die worden verzameld via de website. 

Hieronder vindt u onze contactgegevens: 

Sterkstokers BV 

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Sterkstokers verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van gebruikers van haar website via het contactformulier.   Zo verzamelt, registreert en verwerkt Sterkstokers de volgende gegevens van u wanneer u het contactformulier op onze website invult: 

 • Naam; 
 • Voornaam; 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres; 
 • GSM-nummer en/of telefoonnummer; 
 • BTW-nummer; 

Op onze website maken wij ook gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën, hoofdzakelijk om onze website te optimaliseren voor de gebruikers.  Deze cookies kunnen in sommige gevallen ook persoonsgegevens van u verzamelen. Voor meer specifieke informatie over de cookies die wij gebruiken kan u onze cookieverklaring raadplegen.

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De hoger vermelde persoonsgegevens zijn verplicht te verstrekken bij het invullen van het contactformulier.  Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij uw verzoek niet beantwoorden.  De verwerking van uw persoonsgegevens kadert dan ook volledig in het beantwoorden van uw verzoek.  Door het invullen van het contactformulier geeft u ons de toestemming om uw gegevens voor dit doeleinde te verwerken. 

Uw persoonsgegevens worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. 

Indien u hiertoe uw toestemming hebt gegeven, kunnen wij het door u opgegeven e-mailadres tevens gebruiken om u e-mailberichten te sturen m.b.t. onze activiteiten, promoties en acties.  Bij het ontvangen van deze e-mailberichten heeft u steeds de mogelijkheid om uw voorkeuren aan te passen of om zich uit te schrijven.  Daarnaast kan u zich ook steeds uitschrijven door een e-mail te sturen naar volgend e-mailadres info@Sterkstokers.be.  

4.Met wie delen wij uw gegevens? 

Sterkstokers deelt uw persoonsgegevens mogelijk met externe dienstverleners waarop zij beroep doet om haar dienstverlening naar u te kunnen uitvoeren.  Dergelijke dienstverleners treden louter op als verwerker ten behoeve van Sterkstokers en Sterkstokers zal met deze dienstverleners de nodige verwerkersovereenkomsten afsluiten.  

Verder geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op basis van dwingende wettelijke bepalingen (bv. doorgifte aan externe organen, zoals toezichthoudende of rechtshandhavingsinstanties) en/of als gevolg van een rechterlijk bevel of een bevel van overheidswege. 

In ieder geval zullen wij ervoor zorgen dat alle redelijke beveiligingsmaatregelen worden getroffen om de doorgifte van uw gegevens op een veilige manier te laten gebeuren.  

Voor de volledigheid merken wij op dat onze website op sommige plaatsen doorverwijst naar de websites van derden (bv. leveranciers van merken die wij in onze import portefeuille hebben).  Bij deze doorverwijzing worden geen persoonsgegevens gedeeld, maar het is wel mogelijk dat de website van derden waarnaar doorverwijzen wordt ook persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt.  Sterkstokers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en/of de wijze waarop deze websites uw persoonsgegevens verwerken.  Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaring van de respectievelijke websites.  

5.Worden uw gegevens overgedragen naar het buitenland? 

Uw persoonsgegevens worden in principe niet overgedragen naar het buitenland.    

Voor zover dergelijke doorgiften toch nodig zouden zijn, nemen wij de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in hoge mate worden beschermd en dat alle doorgiften van persoonsgegevens buiten de EER rechtmatig plaatsvinden. 

Indien er een doorgifte plaatsvindt naar een land buiten de EER waarvoor de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het land een passend niveau van bescherming biedt, is deze doorgifte steeds onderworpen aan een overeenkomst die voldoet aan alle vereisten voor doorgiften aan derde landen, zoals de goedgekeurde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die zijn vastgesteld door de Europese Commissie. De door de Europese Commissie goedgekeurde standaardbepalingen kan u raadplegen via de volgende hyperlink: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_nl.   

6.Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard? 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van het beoogde doel waarvoor uw persoonsgegevens verzameld worden.  Dit wil zeggen dat wij uw persoonsgegevens in principe wissen van zodra het verzoek waarvoor u ons uw persoonsgegevens heeft doorgestuurd, is afgehandeld (bv. sollicitatiegegevens worden bijgehouden totdat de vacature is ingevuld). 

Indien u ons de toestemming hebt gegeven om uw gegevens te gebruiken voor marketingdoeleinden, zullen wij uw gegevens bewaren voor maximaal 5 jaar na het geven van deze toestemming (tenzij de toestemming in tussentijd wordt ingetrokken). 

Niettegenstaande het voorgaande zullen wij bepaalde persoonsgegevens niet kunnen verwijderen indien er een wettelijke verplichting zou bestaan om deze persoonsgegevens te bewaren, dan wel indien wij deze gegevens mogelijk nodig hebben in het kader van een rechtsvordering. 

7.Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd? 

Wij hebben alle redelijke en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen toevallige dan wel opzettelijke (en ongeoorloofde) manipulatie, wijziging, openbaarmaking, verlies, misbruik, vernietiging of toegang door onbevoegde personen. 

8.Uw rechten m.b.t. uw gegevens? 

U heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming het recht op (voor zover de concrete toepassingsvoorwaarden voor dergelijk recht vervuld zijn): 

 • Inzage in en informatie over de persoonsgegevens die wij van u verwerken; 
 • Vergetelheid of om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen; 
 • Rectificatie en aanvulling; 
 • Overdraagbaarheid van persoonsgegevens; 
 • Beperking van de verwerking; 

Om deze rechten uit te oefenen kan u ons per e-mail contacteren op het volgende e-mailadres: info@Sterkstokers.be

Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart mee te sturen bij ieder verzoek. Na controle van uw identiteit zal Sterkstokers de betreffende kopie vernietigen.  Sterkstokers zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. 

U kan al deze rechten kosteloos uitoefenen, tenzij uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is (bijvoorbeeld vanwege het repetitieve karakter). In dat geval hebben wij het recht om u een redelijke vergoeding aan te rekenen of te weigeren om gevolg te geven aan uw verzoek. 

9.Heeft u een klacht? 

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kan u ons dit steeds melden via info@Sterkstokers.be, zodat wij hieraan tegemoet kunnen komen. 

U kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Website: 

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

10. Contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel 

Heeft u nog vragen?

Voor verdere vragen m.b.t. deze privacyverklaring kan u ons steeds contacteren via info@Sterkstokers.be

11.Wijzigingen 

Om tegemoet te komen aan feedback of om veranderingen in onze verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen, kunnen we deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De nieuwe versie zal van toepassing zijn vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website.  Wij nodigen u dan ook uit om steeds de laatste versie van deze privacyverklaring te raadplegen op onze website.